CHƯƠNG TRÌNH TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH 30%

Điều Khoản và Điều Kiện

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
AETOS Markets (V) Ltd (“AETOS”) cung cấp chương trình khuyến mãi được xác định dưới đây cho Quý khách hiện tại và Quý khách mới (“Quý khách” hoặc “của Quý khách”).

Theo các điều khoản và điều kiện này, Quý khách có thể nhận được một khoản tiền thưởng giao dịch không quy đổi thành tiền mặt, tương ứng với 30% tiền gửi vào tài khoản giao dịch AETOS của Quý khách trong Thời gian Khuyến mãi. Tiền thưởng giao dịch chỉ có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ và được giới hạn ở mức tối đa là 3.000 USD ("Chương trình").

2. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình này được áp dụng kể từ ngày 12/03/2022 lúc 21:00 GMT và kết thúc vào ngày 12/06/2022 lúc 20:59 GMT (theo “Thời gian khuyến mãi”).

3. CÁCH THỨC THAM DỰ

Để đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này, Quý khách phải:

(a) là một thể nhân;

(b) trên mười tám tuổi hoặc quá tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của Quý khách;

(c) có tài khoản thực giao dịch với AETOS. Những tài khoản này phải luôn tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của AETOS, và không phải chịu bất kỳ tranh chấp hoặc thế chấp nào;

(d) nạp tiền vào tài khoản giao dịch tại AETOS của Quý khách trong Thời gian Khuyến mãi (“Số tiền nạp”);

(e) số tiền nạp vào tài khoản giao dịch của Quý khách tại AETOS phải được duy trì trong Thời gian Khuyến mãi của chương trình;

(f) đồng ý và tuân thủ với các điều khoản và điều kiện của chương trình;

(Gọi chung là "Yêu cầu về việc đủ điều kiện")

Để tránh nghi ngờ, nếu Quý khách không tuân thủ các Yêu cầu về việc đủ điều kiện, Quý khách sẽ không có quyền tham gia Chương trình này.

4. TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH

 • 4.1 Quý khách đủ chuẩn sẽ có thể nhận được một khoản tiền thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt là 30% tính trên Số tiền nạp trong Thời gian Khuyến mãi.
 • 4.2 Tiền thưởng giao dịch Quý khách nhận được trong Chương trình này được giới hạn ở mức tối đa là 3.000 USD.
 • 4.3 Tiền thưởng giao dịch chỉ được dùng như khoản ký quỹ trong tài khoản giao dịch và không thể rút ra.
 • 4.4 Tiền thưởng giao dịch sẽ chỉ có thể áp dụng cho các tài khoản giao dịch ngoại hối. Giao dịch CFD cổ phiếu tại AETOS sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi này.
 • 4.5 Tiền thưởng giao dịch sẽ hết hiệu lực trong vòng 3 tháng sau ngày kết thúc Chương trình (“Ngày hết hạn”).
 • 4.6 Trong Thời gian Khuyến mãi, mọi khoản rút tiền hay chuyển tiền nội bộ đều sẽ dẫn đến việc khấu trừ Tiền thưởng giao dịch ra khỏi tài khoản giao dịch của Quý khách trong Chương trình này.
 • 4.7 Một khi Quý khách đã thực hiện các khoản rút tiền hay chuyển tiền nội bộ trong Thời gian Khuyến mãi, sau khi Tiền thưởng giao dịch đã bị hủy bỏ, Quý khách sẽ không thể tham gia Chương trình lần nữa.
 • 4.8 Số dư tài khoản thể hiện để cho các giao dịch rút tiền sẽ luôn luôn loại trừ khoản Tiền thưởng giao dịch đã được cấp trước đó.
 • 4.9 Khi số vốn giao dịch trong tài khoản hạ xuống thấp hơn số dư Tiền thưởng giao dịch đã được cấp trong Chương trình, các lệnh đang mở của Quý khách sẽ được đóng lại cho đến khi số vốn bằng hoặc cao hơn số dư Tiền thưởng giao dịch được cấp trong Chương trình. Đồng thời, tài khoản của Quý khách cũng sẽ được tạm dừng chức năng giao dịch.
 • 4.10 QUÝ KHÁCH LƯU Ý, một khi tài khoản của Quý khách đã bị tạm dừng chức năng giao dịch như nêu tại điều 4.9 trên đây. Để bắt đầu giao dịch trở lại, Quý khách cần bổ sung nguồn vốn vào tài khoản giao dịch để có thể mở các trạng thái lệnh mới và thông báo cho AETOS về việc bổ sung thêm nguồn vốn bằng cách gửi email về [email protected] hoặc báo cho Người quản lý tài khoản của Quý khách.
 • 4.11 Việc hủy bỏ và việc hết hạn cấp Tiền thưởng giao dịch có thể dẫn đến việc thiếu tiền ký quỹ để duy trì tất cả lệnh đang trong trạng thái mở. Do vậy, Quý khách cần phải có trách nhiệm quan sát chặt chẽ tài khoản của mình để bảo đảm duy trì mức ký quỹ cho các lệnh trong trạng thái mở của mình và quản lý các rủi ro nếu có. AETOS sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các khoản lỗ phát sinh liên quan đến Chương trình.

5. Kí hiệu $ được đề cập trong nội dung chương trình này được hiểu là USD hay đô la Mỹ.

6. Nếu Quý khách có nhiều tài khoản giao dịch với AETOS, Quý khách chỉ có thể đăng ký giao dịch tín dụng theo chương trình khuyến mãi này cho tối đa một (01) tài khoản.

7. Giao dịch tín dụng không thể được chuyển sang một tài khoản khác, quy đổi thành tiền mặt, hoặc chuyển đổi thành bất kỳ quà tặng và/hoặc dịch vụ nào khác.

8. CÁCH THỨC NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH

 • 8.1 ể nhận Tiền thưởng giao dịch theo Chương trình này, với điều kiện là Quý khách đã có một tài khoản thực mở tại AETOS và đã thực hiện việc nạp tiền lần đầu trong Chương trình, Quý khách sẽ gửi yêu cầu với email mà Quý khách đã dùng đã đăng ký mở tài khoản tại AETOS trước đó tới Người quản lý tài khoản của Quý khách hoặc tới [email protected] có tiêu đề email “Tiền thưởng giao dịch 30% của AETOS”.
 • 8.2 Một khi nhận được yêu cầu cấp Tiền thưởng giao dịch, AETOS sẽ kiểm tra thông tin và xác nhận nếu Qúy khách đã đáp ứng Yêu cầu về điều kiện. Mọi số tiền thưởng giao dịch sẽ được cộng tự động vào các tài khoản thực tế trong vòng 02 ngày làm việc cho mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch của Qúy khách, nhưng tổng số Tiền thưởng giao dịch sẽ không vượt quá 3.000USD cho mỗi tài khoản.

9. Chương trình khuyến mãi này không được áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình nào khác do AETOS cung cấp.

 • Đối với những Quý khách đã tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại của AETOS, bao gồm 1) Chương trình tiền thưởng chào mừng của Tài khoản cơ bản (“Tiền thưởng Chào mừng”), 2) Chương trình Tiền thưởng dành cho Tài khoản Nâng cao (“Tiền thưởng Chào mừng với Tài khoản Nâng cao”), và 3) Chương trình thưởng giao dịch 20% tiền nạp, những Quý khách đó chỉ có thể tham gia Chương trình Khuyến mãi trong trường hợp 1) Quý khách đã đổi phần thưởng tiền mặt trong Tiền thưởng Chào mừng và Tiền thưởng dành cho Tài khoản Nâng cao theo khối lượng giao dịch đã hoàn thành và khoản tiền gửi đã thực hiện của Quý khách, hoặc 2) Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã không hội đủ điều kiện đối với chương trình Tiền thưởng Chào mừng cho Tài khoản cơ bản và Nâng cao, Quý khách có thể khai báo bằng cách gửi email tới người quản lý tài khoản của mình hoặc gửi tới [email protected].

10. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • 10.1 Người tham dự chương trình đồng ý bảo đảm, bảo vệ và không tổn hại đến AETOS (bao gồm giám đốc, cán bộ, nhân viên và những người liên quan được giao nhiệm vụ) theo yêu cầu bằng văn bản, tại mọi thời điểm tính từ và bất lợi cho dù bất kỳ và, hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý, tiền phạt, hình phạt, hành động, phán quyết, dàn xếp, khiếu nại, yêu cầu, mất mát, thiệt hại, thương tật, bồi thường, chi phí (bao gồm thanh toán lãi suất, phí pháp lý hợp lý trên cơ sở luật sư/Quý khách, phí chuyên môn khác và các khoản giải ngân và chi phí điều tra và kiện tụng) đối với hoặc liên quan đến việc AETOS sẽ hoặc có thể chịu trách nhiệm pháp lý bởi lý do hoặc liên quan hoặc ngẫu nhiên đối với bất kỳ hành động nào, mặc định hoặc thiếu sót và / hoặc bất kỳ vi phạm nào về đại diện và chi phí bảo hành phát sinh từ người tham dự ở đây theo Điều khoản khuyến mãi này, bao gồm nhưng không giới hạn, do hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm, không tuân thủ hành động hoặc thiếu sót cho dù cẩu thả hay bất kỳ nguyên nhân khác.
 • 10.2 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, người tham dự chương trình được phép khởi kiện, tìm kiếm biện pháp trừng phạt hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để nhờ đến tư pháp hoặc bất kỳ thủ tục nào khác trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình này, tại đây người tham dự chương trình đồng ý loại trừ và từ bỏ rõ ràng và tất cả các quyền đó.

11. ĐIỀU KIỆN CHUNG

 • 11.1 AETOS có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. AETOS sẽ thông báo cho Quý khách bằng cách gửi bản sao Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi qua email hoặc bất kỳ kênh liên lạc điện tử nào khác. Quý khách có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được gửi đi.
 • 11.2 Bằng việc lựa chọn các dịch vụ và sản phẩm của AETOS, Quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách của AETOS.
 • 11.3 Việc Quý khách tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc lợi ích nào do AETOS cung cấp, đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện đầy đủ của chúng tôi đưa ra.
 • 11.4 Quý khách đồng ý rằng bằng cách quyết định tham gia Chương trình này, Quý khách đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chương trình. Quý khách sẽ không gửi bất kỳ khiếu nại/tranh chấp nào tới AETOS về các điều khoản và điều kiện của Chương trình hoặc các biện pháp mà AETOS thực hiện theo những điều kiện.
 • 11.5 AETOS có thể, theo quyết định riêng của mình, hủy bỏ hoặc thay đổi phần thưởng phù hợp với tình hình thực tế nếu thanh toán được thực hiện do nhầm lẫn.
 • 11.6 Trong trường hợp AETOS cho rằng việc Quý khách tham gia vào Chương trình này, hoặc có khả năng, vi phạm các Điều khoản Chương trình này, thì AETOS có quyền, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác theo Điều khoản của chương trình, ngay lập tức từ chối tư cách tham gia của Quý khách đối với Chương trình. Các biện pháp đó cũng có thể được thực hiện bởi AETOS trong trường hợp nghi ngờ bất kỳ hình thức lạm dụng chương trình khuyến mãi nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với giao dịch bảo hiểm rủi ro thông qua cá nhân hoặc nhiều tài khoản.
 • 11.7 Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các loại thuế có thể áp dụng cho việc Quý khách tham gia Chương trình. AETOS sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ và khấu lưu nào mà AETOS cho là cần thiết hoặc mong muốn theo các luật, quy tắc, quy định, mã hoặc pháp lệnh thuế liên bang và địa phương hiện hành.
 • 11.8 AETOS có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp cho Quý khách các bản dịch của Điều khoản chương trình khuyến mãi. Phiên bản gốc tiếng Anh sẽ là phiên bản ràng buộc pháp lý duy nhất được áp dụng cho AETOS và Quý khách. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh gốc và các bản dịch khác mà Quý khách sở hữu, bản tiếng Anh gốc sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • 11.9 Nếu Chương trình không thể được thực hiện theo kế hoạch, vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của AETOS, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào, hoặc bất kỳ công cụ áp dụng nào bị xóa hoặc thay đổi đáng kể, AETOS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Quý khách đang tham gia Chương trình.
 • 11.10 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản của Chương trình được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, tất cả các điều khoản còn lại trong Hợp đồng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
Important note:

This Promotion should not be treated as an incentive to the investors who are not suitable for FX or CFDs products to make investment decision.

Trading margin FX and CFDs carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. The possibility exists that investors may lose more than the initial investment. Please ensure that you read the Product Disclosure Statement (PDS), and Terms and Conditions which can be obtained on AETOS website, and fully understand the risks involved before deciding to acquire any of the financial products and services AETOS provides. AETOS Markets (V) Ltd, a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group Holdings Limited, is incorporated in Vanuatu and licensed with Vanuatu Financial Services Commission (license no. 700450) to provide financial services.

The information is not intended to serve, or used by residents from Australia, United States, United Kingdom, Singapore or any other country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Mở một tài khoản thực để bắt đầu quá trình đầu tư của bạn

China
Tài khoản thực